Referències

De l’àmbit municipal

Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats real i efectiva entre dones i homes (2012-2015), Ajuntament de Barcelona. (+)

Programa d’Actuació del Districte 2012-2015, Districte de l’Eixample. (+)

 

De l’àmbit autonòmic

Pla estratègic de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015, Institut Català de les Dones. (+)

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. (+)

Estatut d’autonomia de Catalunya, 2006. (+)

De l’estat espanyol

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. (+)

Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. (+)

Constitució Estat Espanyol, 1978 (+)

 

De l’àmbit europeu i internacional

Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), 1979. (+)

Declaració de Beijing i Plataforma d’Acció, 1995. (+)

Comunicació 96/67 de la Comissió Europea “Integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el conjunt de les polítiques i accions comunitàries” (+)

Estratègia per la igualtat entre dones i homes 2010-2015 (+)

 

Comissió de Dones de la Sagrada Família (+)

Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) (+)

Espai Francesca Bonnemaison (+)

Institut Català de les Dones (+)

Associació CoeducAcció (+)

Red de Migración, Género y Desarrollo (+) 

Observatori IQ (+)

Blog Feminisme Crític (+)

La Independent (+)

Dones Juristes (+)

DDiPPAS-Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (+)

Ca la Dona (+)

Feministes Indignades (+)

Drac Màgic (+)