El projecte

Els centres cívics són uns dels actors municipals claus per a la promoció de la igualtat de gènere, que s'ha de considerar com a eix vertebrador de l'acció cap a la ciutadania. Per això, s'ha considerat necessari des del Districte de l’Eixample i l’Ajuntament de Barcelona promoure i donar suport l'especialització de gènere d'un centre cívic – el de Sagrada Família - que ja destaca des de fa gairebé dues dècades en aquest àmbit.

 

Al 2013 es va posar en marxa aquest procés de renovació de l’especialitat del centre, que es va iniciar amb l'elaboració d'un document global: el Projecte d’especialització en gènere del Centre Cívic Sagrada Família. A través d’aquest document estratègic el centre es dota d’un marc d'acció clar pels anys vinents i, a la vegada, crea un projecte que anirà creixent al llarg del temps. És un projecte evolutiu i acumulatiu.

El Projecte d’especialització fixa com objectiu estratègic del Centre Cívic Sagrada Família “esdevenir un centre especialitzat i de referència en els temes de gènere, perquè es vagi transformant en un veritable laboratori d'experimentació i un nucli aglutinador de les veus més innovadores en aquest àmbit.” També s’estableix que, per aconseguir aquest objectiu general, el treball dels propers anys ha de promoure dos línies de treball, complementàries i vinculades: - Cap a la ciutadania: per aprofundir i innovar l'oferta cultural en aquestes temàtiques - Cap a l’organització interna del centre: per fomentar una mirada de gènere i unes pràctiques professionals de promoció de la igualtat en el què fer diari de l'equip Per a una promoció real i sostenible de la igualtat de gènere és necessari que les dues línies d’acció coexisteixin.

1. Transversalització de la perspectiva de gènere. Es planteja la necessitat que la mirada de gènere estigui incorporada en el conjunt de les actuacions, com a element orientador útil i indispensable per a tots els àmbits de treball. L’estratègia de transversalització (o mainstreaming) permet entendre que el conjunt de les polítiques i de les actuacions no són neutrals, sinó que es construeixen a partir d'una concepció de les relacions de gènere determinada. Per això, és necessari aplicar la mirada de gènere al conjunt dels processos i de les accions, perquè la promoció de la igualtat sigui realment efectiva. 2. Treball en xarxa. Considerem fonamental reforçar i establir fortes aliances i col·laboracions amb el conjunt dels actors que promouen la igualtat de gènere i els drets de les dones, tant en el nostre context com fora d'aquest. El treball en xarxa és una eina fonamental per sumar capacitats i anar construint a partir dels diferents recorreguts de cada actor. A més, el treball en xarxa forma part d'una tradició feminista i de les dones, que neix de la voluntat de compartir les experiències i els reptes comuns, per donar major eficàcia i major capacitat de transformació a les accions. 3. Participació ciutadana. Un dels eixos fonamentals perquè la promoció de la igualtat de gènere sigui efectiva és la participació, ja que posar en qüestió les relacions de gènere i els canvis de mentalitat necessiten d'una implicació en primera persona en els processos. Per això considerem important trobar formes de reflexió i transmissió dels valors d’igualtat que siguin horitzontals i que impliquin activament a les persones, dones i homes.