El projecte

Els centres cívics són uns dels actors municipals clau per promoure la igualtat de gènere. Per això, s’ha considerat necessari des del Districte de l’Eixample i l’Ajuntament de Barcelona promoure l’especialització de gènere d’un centre cívic -el de la Sagrada Família- que ja destaca des de fa gairebé dues dècades en aquest àmbit.

El 2013 es va posar en marxa aquest procés de renovació de l’especialitat del centre, que encara és vigent. Es va iniciar amb l’elaboració d’un document global: el Projecte d’especialització en gènere del Centre Cívic Sagrada Família. A través d’aquest document estratègic, el centre es dota d’un marc d’acció clar per als propers anys i, a la vegada, crea un projecte que anirà creixent al llarg del temps. És un projecte evolutiu i acumulatiu.

El Projecte d’especialització fixa com objectiu estratègic del Centre Cívic Sagrada Família

“esdevenir un centre especialitzat i de referència en els temes de gènere, perquè es vagi transformant en un veritable laboratori d’experimentació i un nucli aglutinador de les veus més innovadores en aquest àmbit.”

També s’estableix que, per aconseguir aquest objectiu general, el treball dels propers anys ha de promoure dos línies de treball, complementàries i vinculades:

– Cap a la ciutadania: per aprofundir i innovar l’oferta cultural en aquestes temàtiques
– Cap a l’organització interna del centre: per fomentar una mirada de gènere i unes pràctiques professionals de promoció de la igualtat en el què fer diari de l’equip

Per a una promoció real i sostenible de la igualtat de gènere és necessari que les dues línies d’acció coexisteixin.

1. Transversalització de la perspectiva de gènere Es planteja la necessitat que la mirada de gènere estigui incorporada en el conjunt de les actuacions, com a element orientador útil i indispensable per a tots els àmbits de treball. L’estratègia de transversalització (o mainstreaming) permet entendre que el conjunt de les polítiques i de les actuacions no són neutrals, sinó que es construeixen a partir d’una concepció de les relacions de gènere determinada. Per això, és necessari aplicar la mirada de gènere al conjunt dels processos i de les accions, perquè la promoció de la igualtat sigui realment efectiva.

2. Treball en xarxa Considerem fonamental reforçar i establir fortes aliances i col·laboracions amb el conjunt dels actors que promouen la igualtat de gènere i els drets de les dones, tant en el nostre context com fora d’aquest. El treball en xarxa és una eina fonamental per sumar capacitats i anar construint a partir dels diferents recorreguts de cada actor. A més, el treball en xarxa forma part d’una tradició feminista i de les dones, que neix de la voluntat de compartir les experiències i els reptes comuns, per donar major eficàcia i major capacitat de transformació a les accions.

3. Participació ciutadana Un dels eixos fonamentals perquè la promoció de la igualtat de gènere sigui efectiva és la participació, ja que posar en qüestió les relacions de gènere i els canvis de mentalitat necessiten d’una implicació en primera persona en els processos. Per això considerem important trobar formes de reflexió i transmissió dels valors d’igualtat que siguin horitzontals i que impliquin activament a les persones, dones i homes.

Com a part de la implementació de la primera línia d’acció cap a la ciutadania: per aprofundir i innovar l’oferta cultural en temàtiques relatives a la igualtat de gènere i drets de les dones. S’hi treballa de forma transversal a través de:

Agenda cultural

Activitats culturals gratuïtes que engloben diferents disciplines artístiques: música, cinema, teatre, conferències, espectacles infantils… I participant en cicles a nivell de ciutat, com ara Reptes de la igualtat.

Tallers

Espais de formació no reglada i apropament a diferents disciplines i temàtiques. Es programen de manera trimestral i amb durades variades. Preus públics.

Cessions d’espai

Ofereix a la ciutadania, a les entitats, associacions, ONG’S,… una oportunitat per dur a terme reunions o activitats puntuals, cedint espais i infraestructures dins del marc de la normativa del Districte.

Suport a la creació i projectes

Convocatòria oberta a propostes artístiques col·lectives o individuals especialitzades en gènere i igualtat. Pots descarregar-te la convocatòria en el següent enllaç.

Informació

Punt d’informació i atenció per respondre a qüestions relacionades amb el barri, el districte i la ciutat.

La segona línia d’acció centrada en el treball intern de l’organització, pretén fomentar una mirada de gènere perquè totes les accions, activitats i formes de treball del centre cívic es facin des d’una recerca constant de la igualtat. Per això plantegem un procés centrat en la formació i sensibilització en gènere de l’equip del centre, i en un seguiment continuat dels avenços d’aquest canvi de mentalitat i de les capacitats tècniques desenvolupades.

Per tot això, realitzem:

  • Formacions periòdiques amb l’equip. Des del mes de maig de 2013, tot l’equip del Centre Cívic participa en sessions de formació i sensibilització en gènere, en les que es tracten temes centrals per desenvolupar aquesta perspectiva, com ara: les desigualtats de gènere, els estereotips i rols de la masculinitat i feminitat, la socialització de gènere, gènere als mitjans de comunicació, la violència masclista, etc. Podeu consultar les activitats formatives realitzades a la pestanya d’Activitats i trobades (amb enllaç).
  • Formacions per als diferents àmbits de treball del centre cívic. L’equip es divideix en diferents àmbits d’actuació, i cadascun implica situacions concretes diferents i, en conseqüència, eines d’anàlisis i d’acció diferents. Per això considerem fonamental que l’equip es pugui dotar de l’especialització necessària per treballar des d’una perspectiva de gènere als diferents àmbits de treball.
  • El 2014 vam començar realitzant una formació específica sobre coeducació per a l’equip del Casal Infantil. A la pestanya de Documentació (amb enllaç), trobareu la “Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere al treball del Centre Cívic Sagrada Família” que es va realitzar com a producte d’aquesta acció formativa.
  • El 2015 realitzarem una formació en gènere i comunicació per a l’equip de comunicació.
  • Guia pràctica per a la incorporació de la perspectiva de gènere al treball del Centre Cívic Sagrada Família. Com a fruit del procés d’aprenentatge i de la participació activa de l’equip en les sessions de formació i sensibilització, es va elaborar una primera guia, amb l’objectiu de tenir a l’abast un document que pogués donar pautes concretes d’actuació i ajudar-nos a contestar a la pregunta sobre com podem fomentar la igualtat de gènere des del nostre actuar quotidià. La guia s’actualitza constantment gràcies a un treball participatiu amb l’equip del centre. La podeu consultar a la pestanya de Documentació (amb enllaç)