El Centre Cívic

El Centre Cívic Sagrada Família és un equipament municipal públic de proximitat. Ofereix els serveis i projectes del catàleg dels centres cívics, i actua com a impulsor i facilitador de projectes amb la comunitat.

 

A través del Servei de difusió i divulgació cultural es vol potenciar accions de difusió i apropament a la cultura de la població del territori i de la ciutat, oferint espais per al desenvolupament de projectes i productes que contemplin diferents llenguatges artístics. Mitjançant la programació d’una oferta d’activitats de qualitat es vol facilitar l’accés a la cultura al conjunt de ciutadans i ciutadanes i d’aquells col·lectius específics que per la seva situació  en poden quedar exclosos.

 

El Centre es va inaugurar a la primavera de 1997, integrat dintre d’un edifici que agrupava també Serveis Socials i el Mercat. L’any següent es va crear com a projecte pilot el Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD), que va ser el pioner de la xarxa que existeix actualment a la ciutat.

 

El Centre, a diferència de gran part dels centres cívics de la ciutat, no està especialitzat en una disciplina. La seva especialització és temàtica: gènere. Per això, gran part de la seva programació gira en torn a aquesta vessant.

 

Des del seu inici, el Centre Cívic Sagrada Família va treballar la línia dedicada a les temàtiques de gènere a través del cicle anomenat Fem en Femení.

 

El cicle Fem en Femení perseguia captar i donar a conèixer allò que fan i allò que pensen les dones sobre diferents aspectes que les concerneixen. A través de diferents activitats es treballaven temàtiques relacionades amb el món de les dones des d’un punt informatiu, com una experiència estètica i sempre amb la intenció de fomentar un esperit crític.

 

En la pràctica consistia en una programació d’activitats culturals de caràcter anual organitzada trimestralment en els blocs d’activitats fixes del centre, com ara cicles de Dansa, Cinema, Ara toca..., Reflexions d’1 h o les exposicions.

 

A banda del cicle Fem en Femení, durant aquests anys també s'han realitzat activitats vinculades a dues diades assenyalades, el 25 de novembre i el 8 de març (com ara el Premi de Relats Curts – Relats en Femení). 

 

Es valoren molt positivament aquests anys de recorregut del cicle Fem en Femení que ha possibilitat fer visible la feina de moltes dones i tractar molts temes referents al gènere. No obstant això, considerem que va arribar un moment d’inflexió en què és important reflexionar, revisar i replantejar aquesta línia. És per això que neix un nou projecte d'especialització de gènere que és presenta en aquesta web.