Servei d’Informació i personal auxiliar

Les persones que treballen al Servei d’Informació o com a personal auxiliar del Centre Cívic tenen un contacte directe i quotidià amb les persones usuàries, el professorat dels tallers, les persones que participen en les diferents activitats, la gent que simplement passa pel centre per demanar informació… És a dir, ells i elles són la “cara visible” del Centre Cívic i per això és fonamental que tinguin ben clara i integrada la importància d’evitar transmetre i reproduir els estereotips i rols de gènere. Les seves actituds i comportaments són especialment importants.

D’altra banda, les persones que s’encarreguen de la comunicació del Centre Cívic tenen a disposició una poderosa eina de transmissió de missatges, tant a través de les paraules com a través de les imatges. Així doncs, per avançar cap a la igualtat, és del tot indispensable que s’incorpori una perspectiva de gènere al conjunt d’estratègies comunicatives del centre.

Sabies que...?

Existeixen guies per incorporar la perspectiva de gènere en la comunicació de les organitzacions i manuals per incorporar la perspectiva de gènere en la pràctica dels mitjans de comunicació. Són materials que poden ser molt útils en la construcció d’una comunicació i unes actituds que promoguin la igualtat de gènere.

Informa’t

Pautes d'actuació

En la comunicació i el llenguatge

Possibles fórmules per utilitzar en el llenguatge oral i escrit de cara a fer un ús del llenguatge no sexista ni androcèntric:

Usar la fórmula doble: femení + masculí (ex.: usuaris/usuàries).

 • Utilitzar noms invariables respecte al gènere, que facin referència tant al masculí com al femení (ex.: infants).
 • Fer servir la paraula persona amb un adjectiu o una frase subordinada (ex.: persones usuàries).
 • Fer servir el femení com a genèric, en el cas que hi hagi més dones que homes.
 • Ampliar el vocabulari que s’utilitza, recuperant paraules del català antic i de les diferents zones de Catalunya per aprofitar la nostra riquesa lèxica.

Possibles fórmules per utilitzar en el llenguatge icònic (imatges, fotos, etc.) de cara a no reproduir rols i estereotips de gènere:

 • Representar les dones en tots els espais, no només el domèstic, i exercint tasques i activitats de tot tipus.
 • Representar els homes també en els espais privats, amb actituds no considerades tradicionalment masculines (cura, tendresa, etc.).
 • Mostrar la diversitat a través de les imatges. No només pel que fa al sexe, sinó també pel que fa a l’edat, l’ètnia, els models de “bellesa”, les capacitats, els models de família, l’orientació sexual, etc.
 • Evitar la utilització del cos de les dones i la sexualització de la mirada masculina.
 • Intentar mantenir un equilibri numèric, i fer atenció a la posició de les dones i els homes, al lloc d’on s’enfoca la foto, etc.
 • Representar les dones com a subjectes actius.

En l'atenció al públic

 • Evitar aplicar estereotips i prejudicis en la interacció amb els usuaris i les usuàries dels serveis, donant per descomptat alguns comportaments i actituds pel sol fet de ser dona o home.
 • Evitar aplicar estereotips i prejudicis en la interacció amb la gent gran i fomentar en ells i elles una perspectiva d’igualtat.

En les inscripcions als tallers

 • Recomanar tallers i orientar els usuaris i les usuàries intentant no deixar-se influir pels estereotips de gènere, ni tampoc per l’edat, l’origen, el nivell educatiu, la classe social, etc.

En el Punt d'informació

 • Donar visibilitat als problemes relatius a la igualtat de gènere i els drets de les dones fent difusió dels esdeveniments que tinguin lloc al districte o ciutat sobre aquests temes.
 • Difondre els recursos per a dones existents (per exemple les activitats i els serveis dels PIAD – Punts d’Informació i Atenció a les Dones).
 • Parar especial atenció i mostrar molta sensibilitat en el cas d’entrar en contacte amb casos de violència de gènere (Seguir el protocol establert per a aquests casos).

En la preparació de les cessions d'espais

 • Evitar aplicar estereotips de gènere donant per descomptat que alguns espais i activitats són més propis de dones o homes pel sol fet de ser-ho.

En la difussió de les activitats

 • Diversificar els canals de difusió. Difondre al públic més ampli possible les activitats que es consideren d’interès exclusiu per a les dones per intentar que els problemes de gènere es vegin com a problemes d’interès general per a tota la societat.

En el tracte amb les persones encarregades dels serveis de manteniment i de neteja

 • Evitar els estereotips respecte a les tasques considerades “tradicionalment” més pròpies de dones o homes.

En la interacció entre el personal auxiliar/informador

 • Evitar fer una divisió de les tasques condicionada pels estereotips i rols de gènere.

En el tracte amb el professorat

 • Evitar aplicar estereotips de gènere en les relacions amb el professorat masculí i femení.
 • Evitar aplicar estereotips de gènere donant per descomptat que algunes matèries o temes són més propis de professores dones o de professors homes pel sol fet de ser-ho (per exemple, homes: ciències, matèries tècniques; dones: humanitats, lletres, cos i moviment).

En el cas d'actituds sexistes per part de les persones usuàries

 

 • Posar uns límits molt clars.
 • Usar el pragmatisme: quines respostes funcionen (per fer cessar l’acte sexista) i quines no? En quines situacions? Treballar per potenciar les respostes que funcionen.
 • Crear un espai en què les persones de l’equip puguin compartir les situacions sexistes que han viscut o que han presenciat.
 • Definir des del centre cívic –encara que sigui en línies generals– quins comportaments sexistes no es toleren dintre del centre (insults sexistes, actes de violència de gènere, assetjament, etc.)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *