Difusió i divulgació cultural

Aquests serveis tenen un rol fonamental, ja que és des d’aquí que es gestiona tota la programació cultural del centre, els tallers, la relació amb el teixit associatiu, les cessions d’espai, les contraprestacions, etc.

En aquest sentit, des d’aquests serveis es poden incidir en elements centrals des d’una perspectiva de gènere, com ara l’organització dels horaris de les activitats cap a la ciutadania, la definició dels continguts artístics, el seguiment i l’avaluació de les actuacions…

Sabies que...?

L’Institut Català de les Dones va redactar una guia per incorporar una perspectiva de gènere en les polítiques de l’àmbit cultural.

Informa’t

Pautes d'actuació

En la comunicació i el llenguatge

Possibles fórmules per utilitzar en el llenguatge oral i escrit de cara a fer un ús del llenguatge no sexista ni androcèntric:

Usar la fórmula doble: femení + masculí (ex.: usuaris/usuàries).

 • Utilitzar noms invariables respecte al gènere, que facin referència tant al masculí com al femení (ex.: infants).
 • Fer servir la paraula persona amb un adjectiu o una frase subordinada (ex.: persones usuàries).
 • Fer servir el femení com a genèric, en el cas que hi hagi més dones que homes.
 • Ampliar el vocabulari que s’utilitza, recuperant paraules del català antic i les diferents zones de Catalunya per aprofitar la nostra riquesa lèxica.

Possibles fórmules per utilitzar en el llenguatge icònic (imatges, fotos, etc.) de cara a no reproduir rols i estereotips de gènere:

 • Representar les dones en tots els espais, no només el domèstic, i exercint tasques i activitats de tot tipus.
 • Representar els homes també en els espais privats, amb actituds no considerades tradicionalment masculines (cura, tendresa, etc.).
 • Mostrar la diversitat a través de les imatges. No només pel que fa al sexe, sinó també pel que fa a l’edat, l’ètnia, els models de “bellesa”, les capacitats, els models de família, l’orientació sexual, etc.
 • Evitar la utilització del cos de les dones i la sexualització de la mirada masculina.
 • Intentar mantenir un equilibri numèric, i fer atenció a la posició de les dones i els homes, al lloc d’on s’enfoca la foto, etc.
 • Representar les dones com a subjectes actius.

En la programació d'activitats

Temes:

 • Visibilització de les creacions i aportacions de les dones.
 • Treballar les diades específiques sobre els drets de les dones (8 de març, 25 de novembre, etc.).
 • Donar a conèixer temes relatius a la igualtat de gènere, especialment aquells que són menys coneguts per la població.
 • Promoure la visibilitat de la diversitat de les dones (ètnia, origen, edat, orientació sexual, etc).

Organització d’espai i d’horaris:

 • Promoure la conciliació de la vida familiar, personal i laboral de les persones que participen en les activitats adaptant els horaris i els espais per facilitar l’assistència amb criatures.

Muntatge d’activitats i materials:

 • Evitar que es produeixi una divisió de les tasques condicionada pels estereotips i rols de gènere.

Avaluació:

 • Promoure l’ús de fitxes de valoració de les activitats per part dels usuaris i usuàries que siguin desglossades per sexe (i edat, si és possible).
 • Tenir en compte aquestes informacions en les avaluacions periòdiques de les activitats.

En la programació de tallers

Talleristes:

 • Buscar la paritat entre homes i dones a l’hora de contractar el professorat.
 • Evitar adoptar estereotips de gènere donant per descomptat que algunes matèries o temes són més pròpies de professores dones o de professors homes pel sol fet de ser-ho (per exemple, homes: ciències, matèries tècniques; dones: humanitats, lletres, cos i moviment).

Temes:

 • Promoure tallers amb temes que interessin les dones, així com tallers que tractin temes vinculats a la igualtat de gènere.
 • Fomentar una major participació dels homes als tallers. Es podria proposar una programació que qüestioni els estereotips i els rols de gènere establerts, així com les activitats tradicionalment considerades femenines o masculines (per exemple, tallers de dansa per a homes).
 • Estudiar la possibilitat de fer enquestes per aprofundir en el coneixement sobre les preferències de les persones usuàries, tant de les dones com dels homes, respecte als temes dels tallers.

Horaris:

 • Promoure la conciliació i la possibilitat d’accés als tallers per part de tothom. Diversificar els horaris.

Avaluació:

 • Promoure l’ús de fitxes de valoració dels tallers per part dels usuaris i usuàries que siguin desglossades per sexe (i edat, si és possible).
 • Tenir en compte aquestes informacions en les avaluacions periòdiques dels tallers.

En l'atenció directa i en les reunions

 • Evitar aplicar estereotips de gènere en la relació amb els usuaris i les usuàries, donant per descomptat alguns comportaments i actituds pel sol fet de ser dona o home.
 • Evitar aplicar estereotips de gènere en la relació amb altres entitats/serveis/territori.

En la gestió de les cessions d'espais

 • Fomentar la varietat més gran possible en la cessió d’espais: arribar a tot tipus d’associacions (tenir en compte sexe, ètnia, edat, orientació sexual, etc.).
 • Afavorir i promoure la cessió d’espais a associacions i entitats de dones o que promoguin la igualtat de gènere.

Seguretat al centre

 • Promoure espais segurs, tant per als usuaris i les usuàries com per al personal del centre (il·luminació, visibilitat, etc.).
 • Potenciar –amb totes les eines que tinguem a l’abast– la privacitat a les aules on es fan els tallers, sobretot en el cas de determinats cursos (per exemple els de ball).

En el cas d'actituds sexistes per part de les persones usuàries

 • Posar uns límits molt clars.
 • Usar el pragmatisme: quines respostes funcionen (per fer cessar l’acte sexista) i quines no? En quines situacions? Treballar per potenciar les respostes que funcionen.
 • Crear un espai en què les persones de l’equip puguin compartir les situacions sexistes que han viscut o que han presenciat.
 • Definir des del centre cívic –encara que sigui en línies generals– quins comportaments sexistes no es toleren dintre del centre (insults sexistes, actes de violència de gènere, assetjament, etc.).